Nhận diện nhân tài

Xây dựng các công cụ đánh giá năng lực giúp Công ty nhận biết đúng người đúng người trong tuyển dụng và bổ nhiệm thăng tiến.

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE