Cân Bằng Giá Trị Cá Nhân & Tổ Chức

Văn hóa doanh nghiệp là thành tố mang tính sống còn đối với sự thành công và phát triển bền vững của một tổ chức

Nếu con người được xem là tài nguyên, tài sản hay bất kỳ khái niệm nào khác, quan trọng nhất thì Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ đánh giá văn hóa của doanh nghiệp hiện tại và xác định xem liệu văn hóa đã nhất quán với định hướng chiến lược hay chưa.

"Sự thiếu thống nhất giữa văn hóa và chiến lược là một li cốc tai dễ bay hơi có khả năng gây ra những kết quả tai hại"

Với những trải nghiệm của các chuyên gia Balance về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Balance cùng đồng hành với Doanh nghiệp xây "vững nền móng, chắc tương lai", cùng góp phần thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA BALANCE